Onko myyjäsi asiantuntija – meidän on.

Hyvän ratkaisun ilmaantuessa ongelmaksi nähdään usein uusien palvelujen kaupallistaminen, myyntityön puutteellisuus ja järjestelmien käyttöönoton kankeus. Kysymykseksi herää esimerkiksi se, että voidaanko keskeiset haasteet hoitoalalla voittaa ja mitä voidaan tehdä paremmin. Yritykset sekä järjestelmien kehittäjät tarvitsevat tuekseen asiakaskentältä kertynyttä osaamista ja myynnillistä tukea. ValueThing yhdistää myyntiosaston, kaupallistamisen prosessit sekä vahvan substanssin. Tähän vastaten tutustumme Healthcare -spesialistimme Tanja Pesosen tarinaan ja metodeihin.

Kuka olet?

Hei! Olen Tanja Pesonen, 36-vuotias viiden lapsen äiti ja sairaanhoitaja. Työkokemusta minulla on sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon puolelta, pääasiassa terveyskeskusympäristössä. Alun perin opiskelin lähihoitajaksi ja jatkoin opintojani sairaanhoitajaksi. Vuonna 2009 ajattelin, että voisin kehittää itseäni eteenpäin ja opiskelin ylemmän ammattikorkeakoulun johtamisen ja kehittämisen opinnot, valmistuen vuonna 2013. Työelämän ulkopuolella puuhailen mielelläni lasten kanssa ja toimin vapaaehtoistöissä ja luottamustehtävissä eri yhdistyksissä. Myös ulkoilu, urheilu ja käsillä tekeminen ovat lähellä sydäntäni.

Miksi tätä työtä?

Hoitotyö on ollut pienestä asti toiveeni. Äitini työskentelee terveydenhuollon parissa, joten olen jo nuoresta asti nähnyt hoitotyön kehitystä ja saanut olla mukana auttamassa ja seuraamassa käytännön työtä. Minun olisi vaikeaa kuvitella työskenteleväni millään muulla alalla.

Tahdon kehittää osaamistani sekä toimialaa, tästä kumpuaa halu kehittämistyöhön sekä yrittämiseen. Minulle tarjoutui mahdollisuus olla mukana ValueThingissä, ja näen sen mahdollisuutena viedä omia sekä yhteistyökumppaneiden ideoita eteenpäin. Oman ammattitaidon yhdistäminen esimerkiksi järjestelmäkehittäjien, hoitotyötä tekevien sekä myynnin ja kaupallistamisen ammattilaisten kanssa tuo paremmin esiin oikeat tarpeet.

Tuottavuus ja humaanius hoitotyössä

Taloudellinen tilanne ja henkilöstöresurssit ovat jatkuvasti tiukentuneet myös hoitotyössä. Muutos on pysyvä tila, jossa henkilöstön tulee pystyä toimimaan normaalisti. On tärkeää huolehtia, että hoitosuhde asiakkaaseen toimii ja hoitotyötä tekevien jaksamisesta pidetään parempaa huolta. Hoitotyön kuuluu olla asiakaslähtöistä, mutta kuten tiedetään, kiire ja tulostavoitteet ovat suuri osa tätäkin työtä. Tärkeintä kuitenkin on, että hoitajat kohtelevat asiakkaita asiakkaina ja heidän kanssaan tehty työ asetetaan tärkeimmäksi arvoksi kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Eri toimintojen järkevöittäminen ja hoitokäytänteiden kriittinen tarkastelu ovat tarpeellisia toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi. Olen miettinyt syitä miksi julkisen puolen kulut nousevat, ja miksi kulujen nousemista ei pystytä pysäyttämään? Yksi syy on mielestäni se, että Julkisella puolella on paljon päällekkäisiä toimintoja ja joustamaton byrokratia. Asiakas joutuu usein kiertämään paikasta toiseen saamatta apua vaivaansa, tai tieto ei kulje järjestelmistä huolimatta eri yksiköiden välillä ja samoja tutkimuksia tehdään turhan takia.

Käännekohta, mitä tehdään paremmin?

Keskeinen motiivini myynti- sekä hoivatyössä on se, että helpottaisin toisten ihmisten työtä ja elämää. Olisin mukana luomassa työkaluja, jolla päivittäinen työ helpottuu. Resurssien haaskaus ja turha työ vähenisivät sekä asiakaslähtöisyys kasvaisi. Lisäksi turvattaisiin myös syrjäisten alueiden palvelut ja hoitoketjujen toimivuus.

Työ on opettanut minulle paljon. Käytännön hoitotyötä sekä lähijohtamista tehtyäni tiedän, että hyvä henkilöstöjohtaminen on tärkeää, jotta ydintyön tekeminen on mahdollisimman laadukasta. Siihen kuuluvat oleellisesti kannustaminen, palautteen antaminen, työntekijöiden kuuleminen ja ohjaaminen. Näihin tarpeisiin lähijohtajien on reagoitava paremmin unohtamatta tuottavuuden näkökulmaa. Omassa työssäni lähijohtajana parhaita asioita ovat olleet muun muassa pitkien sairaslomakierteiden katkaiseminen ja erilaisten muutosten onnistunut läpivienti sekä johdolta, mutta erityisesti työntekijöiltä, saatu postiviinen palaute.

Digitalisaatio herättää usein ristiriitaisia tunteita. Pari vuotta takaperin se oli enemminkin uhka kuin mahdollisuus. Valitettavasti moni työntekijä sanoo, että se vain hankaloittaa työtä. Itselleni digitalisaatio herättää myönteisiä ajatuksia. Olen ValueThingin myötä ollut tuomassa markkinoille työkalua, joka helpottaa henkilöstön sekä lähijohtajien työtä oleellisesti. Finnish Lean Solution:in SAT-työkalulla (Staff Allocation Tool) voidaan todentaa päättävälle taholle ja henkilöstölle paremmin ali- tai yliresursoidut toiminnot. Päättäjät ja henkilöstö tarvitsevat mittaristoja, joilla voidaan esittää konkreettisesti muuttunutta resurssitilannetta ja perustella muutostarvetta. Näin päästään mutu-tuntumasta todennettuun tietoon. Mielestäni uusien työkalujen tai palveluiden täytyy olla tarvepohjaisia, jolloin niille on olemassa todellinen kysyntä. Lisäksi täytyy pystyä todentamaan miltä tuote näyttää loppukäyttäjän näkökulmasta, vapauttaako vai sitooko se resursseja. 

Tanja Pesonen
Healthcare specialist

+358 50 3238 599

tanja.pesonen@valuething.fi

kirjoittanut: Matti Laitinen – Storytelling

Share & Check:
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram
Google+
Google+
http://valuething.fi/2017/02/05/onko-myyjasi-asiantuntija-meidan-on/
RSS
Follow by Email